Warszawa, 18 sierpnia 2021 r.

Polskie fabryki zasilane energią z wiatru i słońca. Korzyści odczujemy wszyscy

Popularyzacja modelu bezpośredniej sprzedaży zielonej energii dedykowanej przemysłowi oraz współdzielenie infrastruktury energetycznej przez farmy wiatrowe i słoneczne to dwa kierunki, które będą wspierać rozwój zeroemisyjnej energii w Polsce oraz decydować o konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na europejskich i światowych rynkach.

 • Obecnie sektor odnawialnych źródeł w Polsce nie wykorzystuje swojego potencjału. Cały czas oczekuje na zmiany w prawie energetycznym oraz w innych, bardziej specjalistycznych regulacjach takich jak ustawa odległościowa, które pozwoliłyby na dynamiczny rozwój wiatraków na lądzie – ocenia Janusz Gajowiecki prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Ten potencjał oceniany jest na 22-24 GW energii wytwarzanej jedynie w lądowych elektrowniach wiatrowych do 2035 roku. Faktyczny scenariusz na przyszłość zależeć będzie jednak od skali i charakteru wsparcia rozwoju lądowej energetyki wiatrowej w polityce energetycznej państwa i tempa uwzględnieniu jej w planach legislacyjnych rządu. W szczególności od liberalizacji tzw. zasady 10H, która w 2016 roku zablokowała budowę nowych wiatraków w Polsce. Obecnie branża czeka na zmiany podyktowane nie tylko polityką, ale także koniecznością ekonomiczną, na co zwracają uwagę przedsiębiorcy oraz eksperci.

 • Mowa nie tyle o względach politycznych, które są najmniej przewidywalne, ile o rosnącej presji ekonomicznej. Mechanizmy regulacyjne wynikające z europejskiej agendy klimatycznej
  w zaskakująco krótkim czasie spowodowały dramatyczny spadek konkurencyjności wytwarzania energii w polskim miksie wytwórczym zdominowanym przez źródła węglowe – mówi Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.

Nakłady przedsiębiorstw na zakup energii mogą być jednak niższe, dzięki wykorzystaniu kontraktów cPPA. Jak podkreśla Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy, umowy te zawierane bezpośrednio między wytwórcami OZE i odbiorcami, to przyszłość w rozwoju dystrybucji i sprzedaży zielonej energii w Polsce:

 • To odpowiedź na zapotrzebowanie firm, których barierą rozwojową są dziś wysokie ceny energii wynikające z rosnących cen praw do emisji CO2 – wyjaśnia Sebastian Jabłoński
  Długoterminowe umowy cPPA są dla dużych przedsiębiorców atrakcyjne, gdyż oprócz zakupu
  energii bezpośrednio od wytwórcy, niosą ze sobą warancję stałej, zwykle niższej, ceny dodaje.

Zawieranie cPPAs na szeroką skalę to dla zakładów przemysłowych zużywających znaczne ilości energii, zwyczajowo więcej niż 30 GWh szansa na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce. Co więcej, dekarbonizacja polskiej gospodarki przyczyni się do poprawy stanu śro dowiska naturalnego, w którym wszyscy funkcjonujemy:

 • Wzrost liczby kontraktów cPPA jest kwestią odpowiedzialności rozumianej nie tylko jako dbałość o rozwój przedsiębiorstw w korzystniejszym ekonomicznie modelu zeroemisyjnym, ale znacznie szerzej – odpowiedzialność za przyszłość planety. Przemysł korzystający z zielonej energii powinien być jednym z naszych głównych celów – podkreśla prezes Respect Energy.

Dlatego Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej w stanowisku przedstawionym Ministrowi Klimatu zaproponował o szereg zmian regulacyjnych, które przyczynią się do efektywniejszego wykorzystania OZE w miksie energetycznym i u łatwią budowę tzw. linii bezpośredniej w polskim systemie energetycznym, tak aby energochłonny zakład przemysłowy mógł korzystać z zielonej energii wytwarzanej w zlokalizowanym w pobliżu źródle OZE bez dodatkowego obciążania sieci
przesyłowej:

 • Zaproponowaliśmy doprecyzowanie definicji „linii bezpośredniej” oraz wprowadzenie
  określenia „wydzielonej jednostki wytwarzania”. Proponujemy zwolnienie z obowiązku
  uzyskiwania zgody na budowę linii bezpośredniej, którą dostarczana jest energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii oraz wprowadzenie zwolnień z obciążeeń stanowiących finansowanie systemów wsparcia w energetyce dla energii z OZE dostarczanej za pomocpomocą linii bezpośredniej – wylicza Janusz Gajowiecki prezes PSEW.

Stowarzyszenie zwraca też uwagę jak istotne jest zaproponowanie regulacji odpowiadajodpowiadającej idei współdzielenia infrastruktury energetycznej pomipomiędzy farmy wiatrowe i słoneczne.

 • Rozwiązania majmające na celu efektywne wykorzystanie mocy przyłprzyłączeniowych opartych o tzw. cable pooling odpowiadają na zapotrzebowanie sieci. Współdzielenie infrastruktury
  energetycznej jest uzasadnione ujemnujemną korelacją prędkodkości wiatru i natężenia promieniowania słonecznego. Regulacje odpowiadające zaproponowanym przez PSEW są obecne w systemach prawnych państw europejskich – podkreśla prezes PSEW.

Podczas zbliżającej się konferencji PSEW 2021, która odbędzie się w Serocku w dniach 31.08-01.09.2021 zaproszeni goście będą dyskutowali o możliwościach rozwoju oraz barierach, przed którymi stoi rozwój OZE w Polsce, w tym rozwoju cPPA.

Pobierz artykuł